ข้าพเจ้านางสาวอังคณา ขวัญศิวิไลย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน  หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนกรกฎาคม 2564  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ทีมผการันดูลได้จัดกิจกรรมสังเคราะห์ข้อมูล SWOT analysis ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนทั้ง 18 ชุมชนพบว่า จุดแข็ง เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมขแมร์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ ลำชี ลำห้วยเจมิง  มีการทอผ้าไหม มีดนตรีกันตรึม ประดิษฐ์กันชู และจุดอ่อน ผ้าไหมยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีช่องทางการจำหน่าย สินค้าไม่หลากหลายและไม่มีคนรู้จักตำบลลำดวน โอกาส มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปหนุนเสริม ผู้นำชุมชนและชาวบ้านส่วนใหญ่มองหาทางเลือกที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งหนึ่งในทางเลือก คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นฐาน และอุปสรรค สินค้าทางการเกษตรราคาตกต่ำ ขาดตลาดรองรับ ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน

   

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าตำบลลำดวนมีจุดแข็งและโอกาสที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมได้ ซึ่งมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือโบราณ กิจกรรมงมหอยจำบอง กิจกรรมเดินป่าล่าเห็ด กิจกรรมขี่ทุยลุยชี กิจกรรมวิถีขแมร์แฟชั่น กิจกรรมกันชู รูโชง กิจกรรมเห็นหนอนหนูไหม กิจกรรมทำสบู่รังไหม มีอาหารพื้นถิ่น คือ แกงสันลอเจ๊ก จัวะโดง หมี่ยำ และขนมเนียล มีที่พักโฮมสเตย์ ทั้งหมด 7 หลัง และมีรีสอร์ท 1 แห่ง มีสินค้าของฝาก คือ สบู่น้ำยาซักผ้าไหม สบู่ลูกหม่อน โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

             

   

 

อื่นๆ

เมนู