สวัสดีคับกระผม นายสนธยา ลับแล ประเภทประชาชน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์

รายงานบทความเดือน กรกฎาคม

คณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมดำเนินงาน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน  ได้รับมอบหมายลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามสำหรับผู้เดินทางเข้ามาพักอาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ตามนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์ และให้สำรวจโฮมสเตน์ ที่พัก ได้รับมอบหมายงานของที่พักและโฮมสเตย์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

นาง ปราณี เชยรัมย์ บ้านเลขที่ 53 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ. บุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 064-0833921

นาง ศลินดา พะนัดรัมย์ บ้านเลขที่ 51 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรรัมย์ เบอร์ติดต่อ 061-067941

นาง สุรินทร์ ศอดศรีจัน บ้านเลขที่ 145 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 094-3896654

นาง เสมียน บุญครอง บ้านเลขที่ 17 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 095-8159715

นาง ปาน หอมขจร บ้านเลขที่ 104 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 088-7243321

นาง สุจิต พะนิรัมย์ บ้านเลขที่ 15 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.กระสัง

นาง วาสนา เกียติเจริญศิริ บ้านเลขที่ 74 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.กระสัง เบอร์ติดต่อ 083-9396405 , 092-8421522 และ มีหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว พร้อมให้ต้อนรับแก่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ และได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน คณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมดำเนินงาน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้แต่ละคนได้รับรู้แนวทางการอบรม

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ กระผมและทีมงานดำเนินงานอีก 20 คน ให้ความรู้เรื่องการทำเจลล้างมือ,เจลสบู่ให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจ  โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ใหญ่บ้านคณะกลุ่มอาสามัครสาธารณสุข(อสม.) ​ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อ.กระสัง 18 หมุ่บ้าน จำนวน 60 คน โดยได้รับความรู้วิทยากร  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์   คณะอาจารย์และทีมดำเนินงานได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการ ในการอบรมครั้งนี้ได้วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดอ่อน โอกาส สภาพปัญหา บริบทของชุมชน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนทุกท่านเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู