บทความนำเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล

1 มหาวิทยาลัย

จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

         กระผม นายพฤฒิธร มีชั้นช่วง ประเภทบัณฑิต เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์ คณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมดำเนินงาน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้แต่ละคนได้รับรู้แนวทางการอบรมใน วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ บ้านพลวง ม.3 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ กระผมและทีมงานดำเนินงานอีก 20 คน  ได้รับมอบหมายลงพื้นให้ความรู้เรื่องโรคโควิด 19 และแจกหน้ากากอนามัยเจลล้างมือให้กับชาวบ้าน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ใหญ่บ้านคณะกลุ่มอาสามัครสาธารณสุข(อสม.) หลังจากนั้นทีมดำเนินงานไปทำความสะอาดวัดบ้านพลวง วันที่27 พฤษภาคม 2564 คณะทีมงานดำเนินงานได้นำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ น้ำดื่มไปให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำดวน สถานีตำรวจภูธรลำดวน ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง  และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าพื้นบ้านให้ความรู้เรื่องการย้อมผ้า การรีดผ้าไหม  การรักษาผ้าไหม ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพ อำเภอกระสัง​ จังหวัดบุรีรัมย์​ โดยได้รับความรู้จากทีมวิทยากร อาจารย์ ดร.สุนีนาฎ รามฤทธิ์และ คุณสุวิชา มุ่งดี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ และได้รับความร่วมมือจาก​นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหาร .กลุ่มทอผ้าของตำบลลำดวน 8 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มทอผ้าบ้านบุ กลุ่มทอผ้าบ้านแกะลาย กลุ่มทอผ้าบ้านลำดวน กลุ่มทอผ้าสตรีลำดวนใต้ กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน กลุ่มทอผ้าบ้านกระเจา กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทองและกลุ่มทอผ้าบ้านยาง จำนวน 60 คน คณะอาจารย์และทีมดำเนินงานได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการ ในการอบรมครั้งนี้ได้วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดอ่อน โอกาส สภาพปัญหา บริบทของชุมชน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนทุกท่านเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู