1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02:อบรมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวนพร้อมการออกแบบลวดลาย ไอเดียในการแปรรูปผ้า ตำบลลำดวน

MS02:อบรมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวนพร้อมการออกแบบลวดลาย ไอเดียในการแปรรูปผ้า ตำบลลำดวน

 ข้าพเจ้า นางสาว กัญญารัตน์ ศรีสวาท ประเภท ประชาชน  ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์    

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม   จากการประชุมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน ในวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ทางคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้รับเกียรติจาก นายประสาน  บรรจถรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

   

การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายให้ทันสมัย สนองต่อความต้องการของทุกเพศทุกวัยและได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านกลุ่มทอผ้าทั้ง 7 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มแกะลาย หมู่1 กลุ่มทอผ้าบ้านบุ หม่11 กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวน หมู่16 กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน หมู่18 กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจา หมู่7 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทอง หมู่17 และกลุ่มทอผ้าบ้านยาง หมู่4 จำนวน 30 คน ทำให้ชาวบ้านได้สื่อถึงความต้องการของชุมชน เช่น แหล่งการขายที่ไม่แน่นอน ลวดลายที่มีแต่เดิมมา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ทางคณะอาจารย์จึงได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ และ คุณสุริสา มุ่งดีด้านการออกแบบลวดลายผ้าไหมมัดหมี่และการแปรรูปผ้าไหม ให้มีความทันสมัยและหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น กระเป๋า หมวก ต่างหู กระเป๋าสตางค์ ฯลฯ  ทำให้ชาวบ้านต่างให้ความสนใจในการประชุม ท่านวิทยากรให้ชาวบ้านเสนอสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบล ชาวบ้านต่างเสนอ  “ดอกลำดวน”  และได้นำมาออกแบบเป็นลวดลายแบบผสมผสาน ซึ่งชาวบ้านต่างก็นำเอาความรู้ที่สืบทอดกันมาออกแบบผสมผสานกับความทันสมัยต่างได้ลวดลายที่งดงาม ทั้งนี้ทางคณะผู้ปฏบัติงานยังได้ความรู้ไม่น้อยเช่นกัน

        

การลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม  จากการลงพื้นที่ตำบลลำดวน ในการสำรวจสัตว์ในตำบล ชาวบ้านเลี้ยงวัวควายเป็นส่วนมาก ส่วนสัตว์ปีกเป็น ไก่ เป็ด เป็นส่วนมาก  การทำงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเป็นอย่างดี ทำให้มีทักษะในการสำรวจงานในเดือนต่อๆไป

อื่นๆ

เมนู