ข้าพเจ้า นางสาวเสาวณีย์ ทองพูน  ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์  พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน

การปฏิบัติงาน ในเดือนมีนาคม ข้าพเจ้ามิได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสำรวจบริบทชุมชน แบบฟอร์ม 01 และ แบบฟอร์ม 02 แต่ข้าพเจ้าได้ลงข้อมูลด้านการสำรวจบริบทชุมชน แบบฟอร์ม 01 และ  แบบฟอร์ม 02 

และในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ทางคณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมปฏิบัติงานมาที่ ห้อง 240507 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล SWOT ของ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล SWOT ของ หมู่ 2 และ หมู่ 7 

จากการลงพื้นที่

 ทำให้ทราบว่าชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ทั้งเพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย มีรับจ้างบ้างบางส่วน และปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ชาวบ้านในชุมชนยากจน ขาดรายได้ และปัญหาการว่างงาน หลังจากการสำรวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทีมผู้ปฏิบัติและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของหมู่บ้าน มาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ในการที่พัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู