1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย/ไหมทอมือเพื่อยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย/ไหมทอมือเพื่อยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวหริญรัญชนา พินัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

MS02 :การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือนพฤษภาคม  

     วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 ได้มีการจัดอบรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน​ อำเภอกระสัง​ จังหวัดบุรีรัมย์​ โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน นายประสาน บรรจถรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธี การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลำดวน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ พร้อมออกแบบลวดลาย ไอเดียในการแปรรูปผ้าทอของชุมชนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวบ้านตำบลลำดวนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวนหมู่ที่16 กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวนหมู่ที่ 18 กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจาหมู่ที่ 7 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทองหมู่ที่ 17 กลุ่มทอผ้าบ้านยางหมู่ที่ 4 กลุ่มแกะลายหมู่ที่ 1 และกลุ่มทอผ้าบ้านบุหมู่ที่ 11 ตัวแทนกลุ่มทอผ้าที่มาอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด 30 คน โดยมีวิทยากรมาอบรม และให้ความรู้ 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ และคุณสุริสา มุ่งดี ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

      โดยกิจกรรมในช่วงเช้า โดยได้รับเกียตริจากท่านวิทยากร อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการค้นหาอัตลักษณ์ขอผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนตำบลลำดวน พร้อมออกแบบลวดลาย และให้ช่วยกันคิดลายอัตลักษณ์ประจำตำบลลำดวนคือ ลายดอกลำดวน โดยให้ชาวบ้าน และทีมปฏิบัติงานได้ร่วมทำกิจกรรมการวาดภาพออกแบบลวดลายดอกลำดวนในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นอัตลักษณ์ประจำตำบล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยม เป็นที่รู้จักจากบุคคลอื่นๆมากขึ้น และกิจกรรมในช่วงบ่าย โดยวิทยากรคุณสุริสา มุ่งดี บรรยายไอเดียในการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ การนำผ้าทอมาแปรรูปเป็นกระเป๋าต่างๆ หมวก พวงกุญแจ ฯลฯ และให้ชาวบ้านช่วยออกความคิดเห็น คิดสร้างสรรค์ไอเดียว่าอยากนำผ้าไหมมาแปรรูปเป็นอะไร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับคนในครอบครัว คนในชุมชน และเพื่อกระจายเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศ และนอกประเทศ

 

อื่นๆ

เมนู