1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย/ไหมทอมือเพื่อยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย/ไหมทอมือเพื่อยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวสุพัชชา สอนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

        

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน พฤษภาคม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย/ไหมทอมือเพื่อยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลำดวน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวนพร้อมออกแบบลวดลาย ไอเดียในการแปรรูปผ้าทอ โดยมีวิทยากรมาอบรม และให้ความรู้ 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ และ คุณสุริสา มุ่งดี ได้รับเกียรติจาก นายประสาน  บรรจถรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวนพร้อมออกแบบลวดลาย ไอเดียในการแปรรูปผ้าทอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ต.ลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวบ้านตำบลลำดวนเข้าร่วมกิจกรรม 7 หมู่บ้าน มีกลุ่มแกะลาย หมู่1 กลุ่มทอผ้าบ้านบุ หม่11 กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวน หมู่16 กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน หมู่18 กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจา หมู่7 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทอง หมู่17 และกลุ่มทอผ้าบ้านยาง หมู่4 จำนวน 30 คน สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ บรรยายเรื่องการค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนตำบลลำดวน พร้อมออกแบบลวดลาย หลังจากที่อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ บรรยายเรียบร้อยแล้วได้ให้ชาวบ้านช่วยกันคิดลายอัตลักษณ์ประจำตำบลลำดวน คือ ลายดอกลำดวน และให้ชาวบ้านช่วยกันวาดภาพออกแบบลวดลายลายดอกลำดวน และทีมปฏิบัติงานได้ร่วมกิจกรรมวาดภาพออกแบบลวดลายในครั้งนี้ด้วยส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย โดยวิทยากรคุณสุริสา มุ่งดี บรรยายไอเดียในการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ การนำผ้าทอมาแปรรูปเป็นกระเป๋าเป้ กระเป๋าสตางค์ หมวก พวงกุญแจ ฯลฯ เพื่อให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม และกระจายเข้าสู่ตลาดได้ง่ายมากกว่าผ้าที่เป็นผืน และให้ชาวบ้านช่วยออกความคิดเห็นว่าอยากนำผ้าทอมาแปรรูปเป็นอะไร บางคนอยากทำกระเป๋า บางคนอยากทำพวงกุญแจจากเศษผ้า บางคนอยากทำหมวก จากการความคิดเห็นของชาวบ้าน ทางทีมปฏิบัติงานจะนำมาจัดกิจกรรมในช่วงเดือนถัดไป

     

     

      

     

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู