1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาววันดี โคมารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์                  MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ใน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน เวลา 08.00-16.00 น. ณ หมู่บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 2 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนหมู่บ้านแสลงพัน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการตอบแบบสอบถามข้อมูลเป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามชุดข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ   ชุดแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ได้แก่ หมู่ 2 หมู่บ้านแสลงพัน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคลเกี่ยวกับรายได้ของครัวเรือน ภาวะด้านเศรษฐกิจ และภาวะในด้านต่างๆในชุมชน จากการสอบถามพบว่าบุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนจะทำการเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เพื่ออุปโภค/บริโภค และจำหน่าย ส่วนใหญ่จะพบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ รายจ่ายมากกว่ารายได้ ขาดเงินในการลงทุนทำเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และการว่างงานหลังจากการทำการเกษตร และมีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของชาวบ้าน เช่น รายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้าน หรืออาชีพเสริมให้กับชุมชนให้มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น และจากการสำรวจแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ของ หมู่ที่ 2 บ้านแสลงพัน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ไม่มีประชากรอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและมีวิธีการป้องกัน เช่น ล้างมือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ได้เป็นอย่างดี

บทสรุป                                                                                                                                                              จากการสำรวจ หมู่ 2 หมู่บ้านแสลงพัน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนและแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อที่จะนำไปพัฒนาด้านรายได้ที่มั่นคง ทางด้านการเกษตร และการพัฒนาด้านอาชีพและความเป็นอยู่ที่มั่นคง ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู