1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

MS02 : การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวสุวิมล ระดมบุญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปํญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน MSO2

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน หมู่ 4,10,17 เมื่อวันที่  7-11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

ในวันที่  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ก่อนจะมีการลงเก็บข้อมูล ข้าพเจ้าเเละทีมงานร่วมกันชี้แนะแบบสอบถาม เพื่อให้เข้าใจไปในแนวเดียวกัน เข้าใจตรงกัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หลังจากการชี้แจงได้มีการรวมกลุ่มเพื่อแบ่งงานกันรับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านอีกครั้ง พร้อมทั้งได้เข้าประสานงานกับผู้นำชุมชน ให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการลงเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน เพื่อเตรียมพร้อมลงเก็บข้อมูลจริงในวันถัดไป

ในวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ก่อนเริ่มเก็บข้อมูลได้เข้าไปพบปะพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งท่านได้ช่วยประสานกับคนในหมู่บ้านมาให้ข้อมูลตามรายละเอียดในแบบสอบถาม 01 และ 02  ในส่วนของพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบนั้นมีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ในตำบลลำดวน ได้แก่ หมู่ 4  บ้านยาง หมู่ 10 บ้านหินโคน หมู่17  บ้านไทรทอง

จากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามทั้ง 3 หมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านประกอบอาชีพทำนา ทอผ้า เลี้ยงสัตว์(วัว,ควาย) มีที่ดินทำกิน มีบ้าน และยานพาหนะเป็นของตนเอง นอกจากนั้นยังได้พูดคุยถึงปัญหาของคนในหมู่บ้านกับท่านผู้นำชุมชนเเละชาวบ้าน พบปัญหา เรื่อง น้ำประปาที่ใช้สอย ไม่เพียงพอต่อจำนวนของครัวเรือนที่มีปริมาณมาก ปัญหาการว่างงาน และปัญหาความยากจนของคนในหมู่บ้าน

 

               

 

 

  

อื่นๆ

เมนู