1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามตามโครงการยกระดับแบบเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

MS02 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามตามโครงการยกระดับแบบเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

สวัสดีครับ กระผม นายวรวิทย์  เขื่อนทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 1) อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2) อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3) อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4) ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์ พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย บัณฑิตจบใหม่ 10 คน นักศึกษา 5 คน และประชาชน 5 คน   และกระผมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร   เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564  และวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2564

 

คณะอาจารย์ได้มีการนัดหมายทีมผู้ปฏิบัติงานประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตึก 24 คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น.เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้แนวทางการปฏิบัติงานในครั้งนี้ มีทีมปฏิบัติงานทั้งหมด 20 คน โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานการลงพื้นที่ออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มของกระผมมีสมาชิกในกลุ่มจำนวน 3 คน เป็นรุ่นพี่บัณฑิตจำนวน 2 คนและกระผม ซึ่งกลุ่มของกระผมได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01 และ 02 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านแซว หมู่ที่ 8 บ้านประดู่ และหมู่ที่ 13 บ้านขามโคกโพธิ์  ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 343 ครัวเรือน

 

กระผมและรุ่นพี่อีก 2 คน ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือน ด้านจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในบ้าน ด้านสุขภาพ และในด้านต่างๆของคนในชุมชน ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากหมู่ที่ 8 บ้านประดู่ เป็นหมู่บ้านแรก เมื่อลงพื้นที่บ้านประดู่เสร็จ จากนั้นได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ที่ 6 บ้านแซว และหมู่ที่ 13 บ้านขามโคกโพธิ์ตามลำดับ ซึ่งก่อนจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายกระผมและรุ่นพี่ที่ปฏิบัติงานได้มีการติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน อาทิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต. เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังชาวบ้านทุกคนรับทราบถึงจุดประสงค์ในการลงสำรวจพื้นที่ ก่อนทำการสำรวจ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือนและภาวะในด้านต่างๆของคนในชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน พบว่าส่วนใหญ่ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักคือ มีอาชีพทำนา และมีรายได้หลักภายในครอบครัวจากผลผลิตทางการเกษตรและส่วนมากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่มีการรับจ้างเป็นส่วนน้อย  แต่การสำรวจครั้งนี้ก็สำเร็จไปได้ด้วยดี ชาวบ้านทุกคนมีการต้อนรับเป็นอย่างดีมีความน่ารัก เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ซึและที่สำคัญผู้นำชุมชนและชาวบ้านต่างก็ให้ความร่วมมือในการสอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีทำให้กระผมได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับชาวบ้าน  ในด้านต่างๆ เช่น ด้านรายได้ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านในชุมชน และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับชาวบ้านและภายในชุมชนที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

 

 

อื่นๆ

เมนู