ข้าพเจ้า นางสาวภานิตา ผลเจริญ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลลำดวน MS02  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 1. อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2. อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3. อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ  4. ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

ในวันที่ 1-17 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถาม 01 และ 02 เพิ่มเติมในหมู่ที่ 6 บ้านแซว ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 116 ชุด โดยแบ่งเป็นแบบสอบถาม 01 จำนวน 47 ชุด , แบบสอบถาม 02 จำนวน 69 ชุด รวมทั้งได้ทำการสำรวจศักยภาพชุมชน จากการสำรวจข้อมูลดังกล่าวการสำรวจเป็นไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลต่าง ๆ

               

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าว ทำให้ทราบว่าชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ทั้งเพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย มีรับจ้างบ้างบางส่วน และปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ชาวบ้านในชุมชนยากจน ขาดรายได้ และปัญหาการว่างงาน หลังจากการสำรวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทีมผู้ปฏิบัติและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของหมู่บ้าน มาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ในการที่พัฒนาต่อไป โดยบ้านแซว หมู่ที่ 6 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ป่าชุมชน 1 แห่ง คือ ป่าชุมชนบ้านแซว และมีแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจ 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำบ้านแซว สำหรับแหล่งน้ำบริโภคภายในหมู่บ้านนั้น ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะซื้อจากรถจำหน่ายน้ำดื่ม หรือจากบ่อน้ำธรรมชาติ  และปัญหาที่พบคือขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการแก้ปัญหาของชาวบ้านนั้น คือการเจาะบาดาลเพื่อการทำการเกษตรเองและถนนทางเข้าหมู่บ้าน เป็นดินลงหินคลุก แนวทางในการพัฒนาคือ เสนอทางหลวงชนบทเพื่อจัดงบประมาณในการพัฒนาต่อไป ชุมชนบ้านแซวมีกองทุนหมู่บ้านชื่อว่า กองทุนเงินล้านบ้านแซว วิธีการในการบริหารจัดการเงิน คือ ปล่อยให้สมาชิกกู้เพื่อประกอบอาชีพ โดยเก็บอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 บาทต่อปี  นอกจากอาชีพหลักคือ ทำนาแล้วนั้น จะมีชาวบ้านบางกลุ่มที่จะมีการสานตะกร้า และสุ่มไก่ขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมอีกด้วย และจะมีการฝึกทักษะอาชีพในชุมชนและการส่งเสริมและให้ความรู้ในอาชีพใหม่ ๆ คือ อาชีพ กลุ่มฝึกทำปลาส้มและน้ำพริกเผาให้แก่ชาวบ้าน  ปัญหาที่พบคือ ไม่มีตลาดรองรับการผลิตของชาวบ้าน รวมถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ในการต่อยอดอาชีพ ทำให้ขาดรายได้ในอาชีพเสริมส่วนนี้ เลยทำให้ไม่มีการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น

                             

 

 

 

อื่นๆ

เมนู