ข้าพเจ้า นางสาวภานิตา ผลเจริญ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลลำดวน MS02  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 1. อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2. อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3. อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ  4. ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

               

               

การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้มีการจัดกิจกรรม U2T covid week ป้องกันโรค covid – 19 ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโควิดที่ถูกต้อง การป้องการติดเชื้อและแพร่เชื้อ วิธีการสวมหน้ากากอนามัย วิธีการล้างมือที่ถูกต้องให้แก่ชาวบ้านภายในตำบลลำดวน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด และนอกจากนั้นทางทีมได้มีการแจกเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย 

กิจกรรมต่อมา ทางทีม U2T ได้จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวัฒนธรรมของชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมสีไม่ตก การทำสีให้สด ทำสบู่ซักผ้าจากโปรตีนไหม โดยผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ กลุ่มสัมมาชีพทอผ้าของตำบลลำดวนในแต่ละหมู่บ้าน  ในการบรรยายในครั้งนี้มีวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ และคุณกรรณฑิมา พันธ์ศรี เป็นวิทยากรบรรยายตลอดทั้งวัน การอบรมเป็นไปได้ด้วยดี สมาชิกภายในกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

           

            

             

อื่นๆ

เมนู