ข้าพเจ้านางสาวเสาวณีย์ ทองพูน ประเภท นักศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้

1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา

3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด

4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ 

พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน


ได้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม ซึ่งมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้

กิจกรรมทำเจล และ การทำสบู่เหลว

โดยเจ้าหน้าที่เดินเนินงาน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรีมย์  ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การทำเจล และ สบู่เหลว ให้กับชุมชน ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 36 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 18 หมู่บ้าน โดยผู้เข้าอบรมได้ให้ความร่วมมือในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นอย่างดีทำให้ได้รับความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ อีกทั้งสามารถนำกลับไปอบรมให้แก่ชุมชนตำบลลำดวน เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและป้องกันตนเอง เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น

https://www.youtube.com/watch?v=oAmPKnYw_u4

 

อื่นๆ

เมนู