ดิฉัน นางเรณู ประจันบาล ประเภทประชาชนหลักสูตรMS02

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนในเดือนมิถุนายน 2564

ในขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ค่อนข้างรุนแรงโครงการยกระดับเศรษฐกิจ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาและป้องกัน covid-19 จึงมีการจึงมีการวางแผนการป้องกันแก้ไข ดังนี้

มีการอบรมชาวชุมชนโดยการประชาสัมพันธ์เรียนเชิญให้ชาวบ้านในชุมชนมาอบรมรับความรู้ชี้แจงวิธีการในการป้องกัน

covid-19 และรณรงค์ให้ชาวบ้านในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เนื่องจากชาวบ้านยังไม่มีความมั่นใจในการลงทะเบียนรับวัคซีน เพราะกลัวผลข้างเคียงเพื่อทำการรณรงค์ชี้แจงให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการรับวัคซีน และลงทะเบียนเพิ่มขึ้นซึ่งทางคณะทีมงานตำบลลำดวนได้จัดหาหน้ากากอนามัยพร้อมเจลล้างมือไปสนับสนุนมอบให้ชาวบ้าน

หลังจากนั้นทางคณะทีมงานก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดในชุมชนและบริเวณศูนย์กลางการประชุมเพื่อเป็นการช่วยทำลายและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ

15 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่รพ.สต. เพื่อเก็บข้อมูลประชาชนในพื้นที่ที่ได้กลับภูมิลำเนา เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์

โควิด 19 ได้เก็บข้อมูลได้แล้วเป็นบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วนซึ่งพบว่าการกลับภูมิลำเนาจากสถานการณ์ โควิด 19ด้วยเหตุผลส่วนมากก็คือ โรงงานปิด มีงานทำลดน้อยลง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย

อื่นๆ

เมนู