ข้าพเจ้า นางสาว วันดี โคมารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน มิถุนายน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564ทีม U2T ตำบลลำดวน นำทีมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลลำดวน และทีมงานปฏิบัติงานลงพื้นที่บ้านหนองพลวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID WEEK โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ขอบคุณความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน และชาวบ้านหนองพลวง ที่ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนในตำบล ตื่นตัวกับการฉีดวัคซีน ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ชาวบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโควิดและทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงที่ใช้งานร่วมกัน เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ณ.วัดบ้านหนองพลวง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วก็ได้นำเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเครื่องยังชีพ สำหรับผู้กักตัว ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ที่ตั้งใจทำมอบให้แก่ รพ.สต.ลำดวน สำหรับแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลลำดวนที่มาใช้บริการทางสาธารณสุขกับทาง รพ.สต.ลำดวน พร้อมทั้งขอบคุณ คุณหมอนรินทร์ ทวันเวช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอ.รพ.สต.บ้านลำดวน ที่อำนวยสถานที่ให้ทีม U2T ตำบลลำดวน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ซึ่งเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการเชิญชวนชาวบ้านทุกคนในตำบลร่วมฉีดวัคซีน

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลลำดวน และทีมงานปฏิบัติงานลงพื้นที่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ มีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผ้าทอตำบลลำดวน ทั้งหมด 7 กลุ่ม คือการอบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมสีไม่ตก และการอาบน้ำยาผ้าไหม โดยมีอาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ และคุณกรรณฑิมา พันธ์ศรี เป็นวิทยากรบรรยา ให้แก่แม่ๆ ได้มีการต่อยอดออกไปแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นในการย้อมสีไม่ตกอีกต่อไป

อื่นๆ

เมนู