การปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน  ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน U2T สู้ภัย COVID WEEK โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 และการรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง   “ โดยทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวนเข้าไปรณรงค์การฉีดวัคซีน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชาวบ้านหนองพลวง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการป้องกันไวรัส Covid -19 การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เว้นระยะห่าง ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกนอกสถานที่ และได้ทำการแจกแมสหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ โดยได้รับความร่วมมือจาก นายจัว ทรัพย์วัฒนา ผู้นำชุมชนหมู่ 3 และ อสม. เในการช่วยดูแลเรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแแอลกอฮอล์กับผู้ที่มาเข้าร่วมรับฟัง

ภายหลังจากที่ให้ความรู้เรื่องโควิด 19 และการรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เสร็จแล้ว ทีม U2T ตำบลลำดวนก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดวัดบ้านหนองพลวง และได้มอบอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้วัด เพื่อที่ใช้ในการทำความสะอาด ทั้งยังช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่งด้วย

อื่นๆ

เมนู