ข้าพเจ้า นางสาวกชกร นุสันรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร)  MSO2 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการดังนี้  1) อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2) อาจารย์วณิชา แผลงรักษา                                3) อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4) ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์ คณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมปฏิบัติงานประชุม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานในครั้งนี้ วันที่ 31 มกราคม 2564 ณ ตึก 24 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีมปฏิบัติงานทั้งหมด 20 คน และแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มข้าพเจ้ามีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01 และ 02 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองพลวงหมู่ บ้านโนนสว่าง บ้านกระโดน บ้านหนองกุ้ง และบ้านหนองแช่เสา  โดยมีการประชุมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและแบ่งหน้าที่งานที่ต้องรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม

            ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือนและภาวะในด้านต่าง ๆ ภายในชุมชน ซึ่งผู้นำชุมชนและประชากรในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการสอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี พบว่าส่วนใหญ่ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนาปี นาปรัง ปลูกมันสำปะหลัง และปลูกอ้อย เพื่อไว้อุปโภค บริโภคและจำหน่าย  ประชากรในพื้นที่มีรายได้หลักจากผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง และพบปัญหาหลัก คือ ขาดแคลนแหล่ง น้ำไม่พียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม

           นอกจากนี้ประชากรในพื้นที่ยังประกอบอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ท่อผ้าไหม เลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงหนูนา และทำพริกแกงไว้จำหน่าย ซึ่งปัจจุบันอินเทอร์เน็ต สื่อ โซเซียล เข้าถึงเกือบทุกครัวเรือน แต่ประชากรในพื้นที่เป็นผู้อายุและยังขาดทักษะความรู้ด้านสื่อออนไลน์ การโฆษณา เพื่อสร้างจุดเด่นให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ข้าพเจ้าทีมปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ จึงลงสำรวจข้อมูลเก็บแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างจุดเด่นให้ตำบลลำดวน และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป

อื่นๆ

เมนู