1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลลำดวน​ อ.กระสัง​ จ.บุรีรัมย์​

MS02 ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลลำดวน​ อ.กระสัง​ จ.บุรีรัมย์​

 

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน  กุมภาพันธ์   ของนายคมสันต์ อะมินรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบล ประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ได้ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินโครงการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเกียรติจากนายประสาน บรรจถรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน​ และ นายไพโรจน์ พุ่มอมร กำนันตำบลลำดวนให้เกียรติ​ในการกล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำบริบทพื้นที่ของตำบลลำดวน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน​ทั้ง 18 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ​ทุกส่วนในตำบลลำดวน  โดยผู้ปฏิบัติงานกับผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้านในตำบลลำดวน ได้ร่วม​กันสรุ​ปจุดเด่น  ปัญหา  โอกาส และข้อจัดของชุมชนต่าง ๆ ตามโซนที่ได้แบ่งหน้าที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และร่วมทำ​ ร่วมวางแผน​ ร่วมพัฒนา​ ​ให้เกิดขึ้นและยั่งยืน​ จากปัญหาและความต้องการจากตำบลลำดวน​ พัฒนาผลิตภัณฑ์​จากภูมิปัญญา

จึงทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ในพื้นที่ตำบลลำดวนมีทั้งจุดที่ควรพัฒนาต่อยอดและจุดที่ควรปรับปรุง โดยจุดที่ควรพัฒนา คือ เป็นเป็นพื้นที่มีลำน้ำชีไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับสุรินทร์ ซึ่งผ่านในพื้นที่หลายหมู่บ้านในตำบลลำดวน ทั้งยังมีประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมไว้ มีโครงการศิลปาชีพอำเภอกระสัง ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  และโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ มีการจัดการพื้นที่ทำสวนเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นต้นแบบของโครงการโคกหนองนาโมเดลในพื้นที่ตำบลลำดวน

ในการลงพื้นมีอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ดังนี้ อาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง ,อาจารย์วณิชา แผลงรักษา,อาจารย์ปัทมาวดี  วงศ์เกิดและ ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์
และมีผู้ปฎิบัติงานในทีม จำนวน 20 คน โดยแบ่งหน้าที่ในการลงจัดเก็บข้อมูลออกเป็นกลุ่มโซนหมู่บ้านได้ 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 โซน หมู่ 1 บ้านลำดวน, หมู่ 11 บ้านบุ, หมู่ 14 บ้านตาเหือง, หมู่ 16 บ้านลำดวนใต้, หมู่ 18 บ้านศรีสนวน โดยมีสมาชิกผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ดังนี้
1 นายวันเฉลิม ปิ่นแก้ว (นักศึกษา)
2 นายพฤฒิธร มีชั้นช่วง (บัณฑิตจบใหม่)
3 นายสุพศิน ช่วงไธสง (บัณฑิตจบใหม่)
4 น.ส. อังคณา ขวัญศิวิไลย์ (บัณฑิตจบใหม่)
5 นายพิเชษฐ์ สุดจิตต์ (ประชาชน)
กลุ่มที่ 2 โซน หมู่ 2 บ้านแสลงพันธ์, หมู่ 7 บ้านกระเจา
1 นายสนธยา ลับแล (ประชาชน)
2 น.ส. วันดี โคมารัมย์ (บัณฑิตจบใหม่)
3 น.ส. เสาวณีย์ ทองพูน (นักศึกษา)
กลุุ่มที่ 3 โซน หมู่ 3 บ้านหนองพลวง, หมู่ 5 บ้านโนนสว่าง, หมู่ 9 บ้านกระโดน, หมู่ 12 บ้านหนองกุ้ง, หมู่ 15 บ้านหนองแช่เสา โดยมีสมาชิกผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ดังนี้
1 นายรณกร ทองนำ (นักศึกษา)
2 นางสาว กชกร นุสันรัมย์ (กพร)
3 น.ส. สุพัชชา สอนรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่)
4 น.ส. กัญญารัตน์ ศรีสวาท (ประชาชน)
5 นายสุขสันต์ นิรัยรัมย์ (ประชาชน)
กลุ่มที่ 4 โซน หมู่ 4 บ้านยาง, หมู่ 10 บ้านหินโคน, หมู่ 17 บ้านไทรทอง โดยมีสมาชิกผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ดังนี้
1 นายคมสันต์ อะมินรัมย์ (นักศึกษา)
2 น.ส. สุวิมล ระดมบุญ (บัณฑิตจบใหม่)
3 น.ส. ปานตะวัน พ่อค้า (บัณฑิตจบใหม่)
กลุ่มที่ 5 โซน หมู่ 6 บ้านแซว, หมู่ 8 บ้านประดู่, หมู่ 13 บ้านขามโคกโพธิ์ โดยมีสมาชิกผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ดังนี้
1 น.ส. ภานิตา ผลเจริญ (กพร)
2 น.ส. หริญรัญชนา พินัยรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่)

3 นายวรวิทย์ เขื่อนทอง (นักศึกษา)

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ตำบลลำดวน

วิดีทัศน์การลงพื้นที่ตำบลลำดวน

อื่นๆ

เมนู