ข้าพเจ้า นาย พฤฒิธร  มีชั้นช่วง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่ที่ 1,11,14,16,18 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1,11,14,16,18  ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

ก่อนที่จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชน ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตผู้นำชุมชน คือผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ จากการสอบถามผู้นำชุมชนส่วนใหญ่คือเกษตรกร พืชเศรษฐกิจของชุมชนคือ ปลูกข้าวเพื่อจัดจำหน่าย โดยเป็นพ่อค้าคนกลางเอง คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงทำนาเป็นหลักในการเลี้ยงชีพ และพืชผักสวนครัวอื่น ๆ ที่ดินทำกินของคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ความต้องการของคนในชุมชนคือต้องการแหล่งน้ำบาดาลไว้อุปโภคบริโภค

 

จากการสำรวจพบว่า  ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน ได้แก่ เลี้ยงไหม,เลี้ยงจิ้งหรีด  เพื่อทำเป็นอาหารหรือน้ำพริกจิ้งหรีด  ในหมู่ที่ 11 ซึ่งคนในชุมชนได้นำมาแปรรูป โดยข้าพเจ้าได้เล็งเห็นว่า ผลิตภัณฑ์จากการทำน้ำพริกจิ้งหรีดสามารถเป็นสินค้า OTOP ที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก เพียงแต่ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องการตลาดและการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป หากทางมหาวิทยาลัยและคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้ามาส่งเสริมและช่วยเหลือคนในชุมชน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ของตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จะต้องเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างแน่นอน

อื่นๆ

เมนู