1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสำรวจบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01 02 เพิ่มเติม และการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล หาศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน

MS02 : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสำรวจบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01 02 เพิ่มเติม และการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล หาศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวสุพัชชา สอนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสำรวจบริบทชุมชน แบบฟอร์ม 01 02 เพิ่มเติม ในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย คือ บ้านกระโดน หมู่ 9 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อที่จะลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในชุมชนนั้น จากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา เป็นอาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เพื่ออุปโภคบริโภค และจำหน่าย ส่วนใหญ่จะพบปัญหาความยากจน รายได้ไม่เพียงพอ รายจ่ายมากกว่ารายได้  และการว่างงานหลังจากการทำการเกษตร ความต้องการของชาวบ้านคือต้องการให้มีการพัฒนาอาชีพมีการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้มากขึ้น

    

     

จากการลงพื้นเก็บแบบสอบถามทีมปฏิบัติงาน และทีมอาจารย์ได้นำและข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านที่ได้จากการลงพื้นที่มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล หาศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน และดึงจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำมาหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป จากการ SWOT ข้อมูลหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ของบ้านกระโดน หมู่ 9 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ชาวบ้านประกอบอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จักสาน ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า เลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงวัว ควาย มีการเล่นดนตรีบ้าน แต่ชาวบ้านทำเป็นบางครัวเรือน ไม่ได้รวมกลุ่มกันทำ ชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดรายได้ไม่มีอาชีพเสริม ปัญหาที่พบ คือ ชาวบ้านขาดทักษะในการพัฒนาอาชีพ และดึงจุดเด่นของหมู่บ้านมาพัฒนา ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีความรู้ด้านสื่อออนไลน์ การโฆษณา ความต้องการของชาวบ้านอยากได้ความรู้/ทักษะวิชาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญา และการพัฒนาอาชีพเสริม มีการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น

     

     

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู