ข้าพเจ้า นายสนธยา ลับแล ประเภท ประชาชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบฟอร์ม01 02 จากหมู่ 2 บ้านแสลงพัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบฟอร์มสอบถามได้ให้ข้อมูลเป็นจริงและสามารถนำมาพัฒนาชุมชมตามเป้าหมายข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน และได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่และลงเก็บข้อมูลจากแบบฟอร์ม 01 02 ภายในเวลาเดือนมีนาคม และได้ทราบถึงสภาพการเป็นอยู่ รายได้ และอาชีพของชาวบ้านเป็นยังไง และได้รู้ว่าส่วนใหญ่อาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ ชาวบ้าน ทำนา เลี้ยงสัตว์ เป็นส่วนมาก ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเพื่อเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ หมู่2 บ้านแสลงพัน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวก

 

อื่นๆ

เมนู