ข้าพเจ้า นายรณกร ทองนำ ประเภทนักศึกษา
          ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน  โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์  พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน

ก่อนการปฏิบัติงาน
          ทางคณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมปฏิบัติงานมาประชุม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้แต่ละคนได้รับรู้แนวทางการปฏิบัติงานในครั้งนี้ วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ตึก24 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการวางแผนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01 และ 02 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านหนองพลวง, หมู่ 5 บ้านโนนสว่าง, หมู่ 9 บ้านกระโดน, หมู่ 12 บ้านหนองกุ้ง และหมู่ 15 บ้านหนองแช่เสา

การปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม
          ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน 2 คน ครั้งแรกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และได้พบว่า ส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนจะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ทั้งเพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย การสำรวจเป็นไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลต่าง ๆ
          และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. ณ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผ่านมาได้มีการนัดประชุมกับทางท่านกำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทางผู้นำชุมชนก็ให้ความร่วมมือและให้ความสนใจกับโครงการเป็นอย่างดี ทำให้เราได้นำเสนอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์,เป้าหมายของโครงการ อีกทั้งได้ให้ผู้นำชุมชนบอกถึงปัญหา จุดเด่น,จุดด้อยของแต่ละหมู่บ้านโดยการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้นำชุมชนเพื่อใช้ในการดำเนินการสืบต่อไป

     

อื่นๆ

เมนู