1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวสุพัชชา สอนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

คณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมปฏิบัติงานมาประชุม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้แต่ละคนได้รับรู้แนวทางการปฏิบัติงานในครั้งนี้ วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ตึก24 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดิฉันและทีมงานปฏิบัติงานอีก 4 คน ได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01 และ 02 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองพลวงหมู่ 3 บ้านโนสว่างหมู่ 5 บ้านกระโดนหมู่ 9 บ้านหนองกุ้งหมู่ 12 และบ้านหนองแช่เสาหมู่ 15 โดยมีการประชุมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล การแบ่งหน้าที่งานที่ต้องรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามในพื้นที่ของตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และทำการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์

ดิฉันได้เริ่มลงพื้นปฏิบัติงานเก็บแบบสอบถามครั้งแรกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามในชุมชนที่ได้รับมอบหมายและได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนแต่ละชุมชนเพื่อที่จะลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในแต่ละชุมชนนั้นๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ปลูกมันสำปะหลัง เลี้ยงวัว ควาย ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า และวันที่ 10​ กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดเวทีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง​ จังหวัดบุรีรัมย์​ ได้รับความร่วมมือจาก​นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน​ คณะอาจารย์และทีมปฏิบัติงานได้ชี้แจงการปฏิบัติงานให้ทุกคนได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการและการดำเนินงานในครั้งนี้ ในการประประชุมครั้งนี้ได้วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดอ่อน สภาพปัญหา บริบทของชุมชน และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทุกท่านเป็นอย่างดี

                  

 

อื่นๆ

เมนู