ข้าพเจ้า นางสาววันดี โคมารัมย์ ประเภทบัญฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เดือนมีนาคม 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 1. อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2. อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3. อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ  4. ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบฟอร์ม 02    จากหมู่7 บ้านกระเจา ทั้งหมด 147 ชุด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบฟอร์มสอบถามได้ให้ข้อมูลเป็นจริงและสามารถนำมาพัฒนาชุมชมตามเป้าหมาย

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าว ทำให้ทราบว่าชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ทั้งเพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย มีรับจ้างบ้างบางส่วน และปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ชาวบ้านในชุมชนยากจน ขาดรายได้ และปัญหาการว่างงาน หลังจากการสำรวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทีมผู้ปฏิบัติและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของหมู่บ้าน มาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ในการที่พัฒนาต่อไป โดยบ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และมีพื้นที่ป่าชุมชน 1 แห่ง คือ ป่าชุมชนริมฝั่งชี และมีแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจ 1 แห่ง คือ ฝายน้ำล้นริมฝั่งชี สำหรับแหล่งน้ำบริโภคภายในหมู่บ้านนั้น ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้น้ำประปาของหมู่บ้านและซื้อน้ำกิน หรือจากบ่อน้ำธรรมชาติ  และปัญหาที่พบคือขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการแก้ปัญหาของชาวบ้านนั้น  แนวทางในการพัฒนาคือ เสนอภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องในการ ขุด ลอก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อจัดงบประมาณในการพัฒนาต่อไป ชุมชนบ้านกระเจามีกองทุนหมู่บ้านชื่อว่า กองทุนหมู่บ้านกระเจา วิธีการในการบริหารจัดการเงิน คือ ให้สมาชิกกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อทำไปประกอบอาชีพ นอกจากอาชีพหลักคือ ทำนาแล้วนั้น จะมีชาวบ้านกลุ่มไร่อ้อย ทำน้ำอ้อยขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมอีกด้วย และจะมีการฝึกทักษะอาชีพในชุมชนและการส่งเสริมและให้ความรู้ในอาชีพใหม่ ๆ คือ อาชีพ กลุ่มท้อผ้า และกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่ชาวบ้าน  ให้ชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ หมู่7 บ้านกระเจา ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวก

อื่นๆ

เมนู