1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : ลงพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : ลงพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวสุวิมล ระดมบุญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์              หลักสูตร:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชมและกระจายรายได้ในตำบลลำดวน MSO2

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ช่วงเช้า ทีม U2T ตำบลลำดวน นำทีมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลลำดวน และทีมงานปฏิบัติงานลงพื้นที่บ้านหนองพลวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID WEEK โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ขอบคุณความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน และชาวบ้านหนองพลวง ที่ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนในตำบล ตื่นตัวกับการฉีดวัคซีน ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ชาวบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโควิด และในช่วงบ่าย ทีม U2T ได้ดำเนินกิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงที่ใช้งานร่วมกัน เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ณ.วัดบ้านหนองพลวง พร้อมทั้งได้ถวายอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดวัดแด่ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองพลวง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ทีม U2T ตำบลลำดวน ได้นำเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเครื่องยังชีพ สำหรับผู้กักตัว ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ที่ตั้งใจทำมอบให้แก่ รพ.สต.ลำดวน สำหรับแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลลำดวนที่มาใช้บริการทางสาธารณสุขกับทาง รพ.สต.ลำดวน พร้อมทั้งขอบคุณ คุณหมอนรินทร์ ทวันเวช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอ.รพ.สต.บ้านลำดวน ที่อำนวยสถานที่ให้ทีม U2T ตำบลลำดวน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ซึ่งเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการเชิญชวนชาวบ้านทุกคนในตำบลร่วมฉีดวัคซีน

   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทีม U2T ตำบลลำดวน นำทีมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลลำดวน และทีมงานปฏิบัติงานลงพื้นที่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ มีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผ้าทอตำบลลำดวน ทั้งหมด 7 กลุ่ม โดยท่านวิทยากรได้สาธิตวิธีการทำ และให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ในการย้อมสีผ้าไหมไม่ให้สีตก การอาบน้ำยาผ้าไหม การสกัดโปรตีนจากเส้นไหม และการทำสบู่จากโปรตีนไหม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และสร้างรายได้ให้กับที่ผู้สนใจนำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอด

 

 

อื่นๆ

เมนู