ข้าพเจ้านางสาววันดี โคมารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน หลักสูตร: MS02 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนเมษายน 2564 เวลา ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ข้อมูล พบว่าชาวบ้านประดู่ประสบปัญหา น้ำเน่าเสีย น้ำท่วมขังภายในครัวเรือน ทำให้ส่งกลิ่นอยุ่ตลอดเวลา และมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ข้าพเจ้ากับทีมงานและคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการจัดการน้ำในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งนวัตกรรม “ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank)” ซึ่งใช้หลักการเก็บน้ำไว้ใต้ดิน โดยขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขัง หรือใช้เศษไม้ ขวดบรรจุน้ำ เศษอิฐ หิน กรวดน้ำ ฯลฯ ใส่แทนดินที่ขุดออกไป โดยนำน้ำที่มีบนดินสู่ใต้ดิน แนวคิดนี้เป็นเสมือนการออมน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง และยังช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำท่วมขังอีกด้วย ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้บริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน ข้าพเจ้าและคณะผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงปัญหาของชาวบ้านในหมู่บ้านประดู่ และได้นำศาสตร์ของพระราชามาช่วยในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) แบบระบบปิด เพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านประดู่ โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้รวมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำ ทำให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ต่อมาข้าพเจ้าและคณะทีมผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งกลุ่มลงพื้นที่ตามบ้านเรือนเพื่อที่จะไปทำธนาคารน้ำใต้ดินแต่ล่ะหลังคาเรือนให้แล้วเสร็จ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด พบว่าชาวบ้านประสบปัญหา น้ำเน่าเสีย น้ำท่วมขังภายในครัวเรือน ทำให้ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่ตลอดเวลา จากปัญหาดังกล่าว ได้นำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน มาช่วยจัดการปัญหาให้ชาวบ้าน หมู่ 8 บ้านประดู่ ชาวบ้านเห็นความสำคัญ ประโยชน์ของโครงการและให้ความร่วมมือในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งได้รับผลตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี และนอกจากนี้โครงการธนาคารน้ำใต้ดินยังเป็นโครงการที่ช่วยชาวบ้านจัดการปัญหาน้ำได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและยั่งยืนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู