สวัสดีคับกระผม นายสนธยา ลับแล ประเภทประชาชน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์

คณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมปฏิบัติงานมาประชุม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้แต่ละคนได้รับรู้แนวทางการปฏิบัติงานในครั้งนี้ วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ตึก 24 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระผมและทีมงานปฏิบัติงานอีก 3 คน ได้แก่ กระผม น.ส.วันดี  โคมารัมย์(บัณฑิต) และน.ส.เสาวนีย์ ทองพูน(นักศึกษา) ได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจการทอผ้า ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแสลงพันหมู่ 2 บ้านกระเจาหมู่ 7 โดยมีการประชุมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล การแบ่งหน้าที่งานที่ต้องรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลแบบสำรวจในพื้นที่ของ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแสลงพันหมู่ 2 มีการทอผ้า 10 หลังคาเรือน บ้านกระเจา หมู่ 7 มีการทอผ้า 15 หลังคาเรือน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และทำการเก็บข้อมูลแบบสำรวจโดยการสัมภาษณ์ กระผมได้เริ่มลงพื้นปฏิบัติงานเก็บแบบสำรวจครั้งแรกในวันที่ 2 เมษายน 2564 เก็บข้อมูลแบบสำรวจในชุมชนที่ได้รับมอบหมายและได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนแต่ละชุมชนเพื่อที่จะลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจในแต่ละชุมชนนั้นๆ ชาวบ้านได้ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ผ้าซิ้นตีนแดง ผ้าโสร่ง ผ้าโฮล และในวันที่ 26 เมษายน 2564 จะได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง​ จังหวัดบุรีรัมย์​

ได้รับความร่วมมือจาก​นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน .คณะอาจารย์และทีมปฏิบัติงานได้ชี้แจงการปฏิบัติงานให้ทุกคนได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการและการดำเนินงานในครั้งนี้ ในการอบรมครั้งนี้ได้วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดอ่อน สภาพปัญหา บริบทของชุมชน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนทุกท่านเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู