ข้าพเจ้า นางสาวภานิตา ผลเจริญ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลลำดวน MS02  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 1. อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2. อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3. อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ  4. ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนกรกฎาคม 2564  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงาน พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมสังเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนในตำบลลำดวน จะเห็นได้ว่าตำบลลำดวนมีจุดแข็งและโอกาสที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมได้ ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวจะใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นฐาน และอุปสรรค สินค้าทางการเกษตรราคาตกต่ำ ขาดตลาดรองรับ ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน

ทางทีม U2T ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชน ช่วยกันพัฒนาตำบลลำดวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนขึ้น คนรู้จักมากขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการนำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ และทุนทางสังคม มาสร้างสรรค์กิจกรรม และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน

โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ให้กับ กลุ่มคนนำเที่ยว อาหารพื้นถิ่น ที่พักโฮมสเตย์ ผ้าไหมทอมือ สินค้าของฝาก ดนตรีกันตรึม กลุ่มคนพายเรือ และกลุ่มคนประดิษฐ์กันชู  ซึ่งมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนธรรมชาติ  กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือโบราณ กิจกรรมงมหอยจำบอง กิจกรรมเดินป่าล่าเห็ด กิจกรรมขี่ทุยลุยชี กิจกรรมวิถีขแมร์แฟชั่น กิจกรรมกันชู รูโชง กิจกรรมเห็นหนอนหนูไหม กิจกรรมทำสบู่รังไหม โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

        

                             

อื่นๆ

เมนู