กระผม นายพฤฒิธร มีชั้นช่วง ประเภทบัณฑิต เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ .

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์ คณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมดำเนินงาน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน  ได้รับมอบหมายลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามสำหรับผู้เดินทางเข้ามาพักอาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ (ต.8 บร )เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ตามนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์ และให้สำรวจโฮมสเตน์ ที่พัก มีหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว พร้อมให้ต้อนรับแก่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ และได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน คณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมดำเนินงาน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้แต่ละคนได้รับรู้แนวทางการอบรมใน วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ กระผมและทีมงานดำเนินงานอีก 20 คน ให้ความรู้เรื่องการทำเจลล้างมือ,เจลสบู่ให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจ  โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ใหญ่บ้านคณะกลุ่มอาสามัครสาธารณสุข(อสม.) ​ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อ.กระสัง 18 หมุ่บ้าน จำนวน 60 คน โดยได้รับความรู้วิทยากร  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์   คณะอาจารย์และทีมดำเนินงานได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการ ในการอบรมครั้งนี้ได้วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดอ่อน โอกาส สภาพปัญหา บริบทของชุมชน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนทุกท่านเป็นอย่างดี

MS02 :ได้รับมอบหมายงานของที่พักและโฮมสเตย์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ครับ

  1. นาง ปราณี เชยรัมย์ บ้านเลขที่ 53 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ. บุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 064-0833921  Latitude. 15.0605318  Longitude. 103.3846206
  2. นาง ศลินดา พะนัดรัมย์ บ้านเลขที่ 51 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรรัมย์ เบอร์ติดต่อ 061-067941 Latitude.15.0605302 Longitude. 103.3846272
  3. นาง สุรินทร์ ศอดศรีจัน บ้านเลขที่ 145 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 094-3896654 Latitude.15.0636077 Longitude. 103.3871774

               

4.นาง เสมียน บุญครอง บ้านเลขที่ 17 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 095-8159715 Latitude.15.0600498 Longitude. 103.3846244

5.นาง ปาน หอมขจร บ้านเลขที่ 104 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 088-7243321 Latitude.15.0605288 Longitude. 103.3846394

6.นาง สุจิต พะนิรัมย์ บ้านเลขที่ 15 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.กระสัง เบอร์ติดต่อ – Latitude.15.0614479   Longitude. 103.3841448

 

7.นาง วาสนา เกียติเจริญศิริ บ้านเลขที่ 74 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.กระสัง เบอร์ติดต่อ 083-9396405 ,               092-8421522 Latitude.15.0618786 Longitude.103.3838408

   

8.นาง อำไพ ทะนวลรัมย์ บ้านเลขที่ 19 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  เบอร์ติดต่อ  082-1547604 Latitude.15.0605289 Longitude.103.3846325

9.นาง เพ็ญพักฆ์ พะนิรัมย์ บ้านเลขที่ 36 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 064-0465747 Latitude.15.0609296 Longitude. 103.3850672

10.นางสาว จินตนา อินทะนนท์ บ้านเลขที่ 122 ม.11 บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เบอร์ 093-4324151 Latitude.15.0617897 Longitude. 103.3842631

อื่นๆ

เมนู