สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวสุพัชชา สอนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค

   

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน มิถุนายน การจัดกิจกรรม U2T covid week ป้องกันโรคcovid – 19 ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ ป้องกันโควิด ทำความสะอาดสถานที่จุดเสี่ยงใช้งานร่วมกัน จัดหาอุปกรณ์ เจล หน้ากากอนามัย สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค รวมไปถึงการรณรงค์ป้องการติดเชื้อและแพร่เชื้อ ได้แก่ กิจกรรมการเดินรณรงค์เกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมืออย่างถูกวิธีและแจกหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้าน มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคcovid – 19 และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคcovid – 19

     

      

กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวัฒนธรรมของชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมสีไม่ตก การทำสีให้สด ทำน้ำยาสบู่เหลว และการอาบน้ำยาผ้าไหม โดยมีวิทยากรอาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ และคุณกรรณฑิมา พันธ์ศรี เป็นวิทยากรบรรยาย และสอนปฏิบัติ ให้แก่แม่ๆกลุ่มทอผ้า 7 หมู่บ้าน มีกลุ่มแกะลาย หมู่1 กลุ่มทอผ้าบ้านบุ หม่11 กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวน หมู่16 กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน หมู่18 กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจา หมู่7 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทอง หมู่17 และกลุ่มทอผ้าบ้านยาง หมู่4 ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

     

     

     

      

อื่นๆ

เมนู