สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวหริญรัญชนา พินัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์

การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน  

    ลงพื้นที่การจัดกิจกรรมโครงการ U2T COVID–WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 สายพันธุ์ใหม่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก และรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid–19 มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคcovid – 19 การสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมืออย่างถูกวิธี พยายามหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่แออัด ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อตนเองออกไปนอกพื้นที่ที่ตนอยู่ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือ ร่วมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid–19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรง สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ และนอกจากนี้ทางทีมงานผ็ปฏิบัติงานได้มีการเดินแจกแมส หรือหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้กับคนในชุมชนตำบลลำดวน จากนั้นได้มีการร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดวัดให้สะอาด

 

กิจกรรมต่อมาเป็นการจัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวัฒนธรรมของชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรอาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ และคุณกรรณฑิมา พันธ์ศรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสอนปฏิบัติ เกี่ยวกับการย้อมสีไม่ตก การทำสีให้สด การอาบน้ำยาผ้าไหม และทำสบู่เหลวซักผ้าจากโปรตีนไหม จำนวน7 หมู่บ้านได้แก่ กลุ่มแกะลายหมู่ที่ 1 กลุ่มทอผ้าบ้านบุหมู่ที่ 11 กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวนหมู่ที่ 16 กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวนหมู่ที่ 18 กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจาหมู่ที่ 7 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทองหมู่ที่ 17 และกลุ่มทอผ้าบ้านยางหมู่ที่ 4

 

 

อื่นๆ

เมนู