ข้าพเจ้านางสาวอังคณา ขวัญศิวิไลย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน  หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนมิถุนายน  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

     

ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้มีการจัดกิจกรรม U2T covid week ป้องกันโรค covid – 19 ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ให้แก่ชาวบ้าน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหนองพลวง ซึ่งได้จัดอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใส่หน้ากากและการล้างมือที่ถูกต้อง อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และมีการแจกเจลแอลกอฮอล์ หน้ากาก ให้กับชาวบ้านในตำบลลำดวนอีกด้วย จากนั้นข้าพเจ้าและคณะผู้ปฏิบัติงานได้มีจิตอาสาทำความสะอาดวัดบ้านหนองพลวง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิดอีกด้วย

       

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและคณะผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโควิดที่ถูกต้อง วิธีการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือที่ถูกต้องและนอกจากนี้ได้มีการนำได้นำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย มอบให้แก่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำดวน และอีกส่วนหนึ่งได้ทำการแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลลำดวนที่มาใช้บริการกับทาง รพ.สต.ลำดวน และพร้อมทั้งร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านทุกคนในตำบลลำดวนเข้าใจ ตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนมากยิ่งขึ้น

       

ต่อมาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย/ไหมทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เกี่ยวกับการย้อมสีให้ติดทน สีไม่ตก ทำผ้านิ่ม ผ้าหอม ด้วยนวัตกรรม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลลำดวนที่ประกอบอาชีพทอผ้าไหม ประสบปัญหาเกี่ยวกับการย้อมสีแล้วทำให้สีตกและสีไม่ติด คณะผู้ปกิบัติงานเล็งเห้นความสำคัญและได้จัดกิจกรรมอบรมขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มทอผ้าบ้านลำดวน ทั้งหมด 7 กลุ่ม ซึ่งได้ทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้วยกัน คือ การสกัดโปรตีนจากเส้นไหม  การทำสบู่เหลวซักผ้าโปรตีนไหม 100 % การย้อมสีไหมไม่ให้ตก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านนำไปแก้ไขปัญหาที่พบ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ โดยการจัดจำหน่ายให้แก่คนที่สนใจได้อีกด้วย

       

 

อื่นๆ

เมนู