สวัสดีคับกระผม นายสนธยา ลับแล ประเภทประชาชน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์

รายงานบทความเดือน พฤษภาคม

คณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมดำเนินงานมาประชุม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้แต่ละคนได้รับรู้แนวทางการอบรมในครั้งนี้ วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ตึก 24 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระผมและทีมงานดำเนินงานอีก 3 คน ได้แก่ กระผม น.ส.วันดี  โคมารัมย์(บัณฑิต) และน.ส.เสาวนีย์ ทองพูน(นักศึกษา) ได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจการทอผ้า ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแสลงพันหมู่ 2 บ้านกระเจาหมู่ 7  ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ผ้าซิ้นตีนแดง ผ้าโสร่ง ผ้าโฮล ทางกลุ่มดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จึงจะจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าพื้นบ้าน ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง​ จังหวัดบุรีรัมย์​ โดยได้รับความรู้จากทีมวิทยากร อาจารย์ ดร.สุนีนาฎ รามฤทธิ์และ คุณสุวิชา มุ่งดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้รับความร่วมมือจาก​นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน .กลุ่มทอผ้าของตำบลลำดวน 8 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มทอผ้าบ้านบุ กลุ่มทอผ้าบ้านแกะลาย กลุ่มทอผ้าบ้านลำดวน กลุ่มทอผ้าสตรีลำดวนใต้ กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน กลุ่มทอผ้าบ้านกระเจา กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทองและกลุ่มทอผ้าบ้านยาง จำนวน 30 คน คณะอาจารย์และทีมดำเนินงานได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการ ในการอบรมครั้งนี้ได้วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดอ่อน โอกาส สภาพปัญหา บริบทของชุมชน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนทุกท่านเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู