1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MSO2 : จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวน การออกแบบลวดลายและการแปรรูปผ้า ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MSO2 : จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวน การออกแบบลวดลายและการแปรรูปผ้า ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว วันดี โคมารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน พฤษภาคม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฎิบัติงาน ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ค้าหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวน ออกแบบลวดลายและไอเดียในการแปรรูปผ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน โดยมีวิทยากรผู้บรรยายการอบรม และให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ และ คุณสุริสา มุ่งดี ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้มีตัวแทนประจำกลุ่มสัมมาชีพในแต่ละหมู่เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน การจัดอบรมถือว่าได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยกันวาดภาพออกแบบลายผ้า (ลายดอกลำดวน) และทีมปฏิบัติงานได้ร่วมกิจกรรมวาดภาพออกแบบลวดลายในครั้งนี้ด้วย โดยมีวิทยากรทั้งสองท่านเป็นผู้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าไหมของชาวตำบลลำดวนสู่ไอเดียการแปรรูปผ้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพานิช โดยได้รับความรู้และไอเดียการแปรรูปผ้า จากวิทยากรรับเชิญอีกท่านหนึ่ง คือ คุณสุริสา มุ่งดี โดยท่านได้ให้ไอเดียในการนำผ้าไหม มาแปรรูปเป็นกระเป๋า หมวก และอื่นๆ อีกมากมาย  เพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ผ้าไหมของตำบลลำดวน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยดึงความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าไหมตำบลลำดวนผ่านงานสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทางโอกาสการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในเชิงพาณิชย์

อื่นๆ

เมนู