1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับแบบเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับแบบเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวภานิตา ผลเจริญ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลลำดวน MS02  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 1. อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2. อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3. อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ  4. ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

ข้าพเจ้าและกลุ่มทีมงานปฏิบัติงานอีก 2 คน ได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแซว หมู่ 6 บ้านประดู่ หมู่ 8 และบ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ 13  โดยมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกัน ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน โดยในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามในครั้งนี้นั้น เป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนทุกครัวเรือน

โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเริ่มเก็บข้อมูลจากบ้านประดู่ หมู่ที่ 8 เป็นหมู่บ้านแรก  บ้านแซว หมู่ 6 เป็นลำดับที่ 2 และบ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ 13 เป็นลำดับสุดท้าย  ซึ่งก่อนการลงสำรวจแบบสอบถามในแต่ละพื้นที่นั้น  ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ทำการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่หรือผู้นำชุมชน ให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งลูกบ้านให้ทราบก่อนทำการสำรวจ ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทั้ง 3 หมู่บ้านนั้น พบว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนจะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ทั้งเพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย และมีรับจ้างบ้างบางส่วน  การสำรวจเป็นไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลต่าง ๆ

                    

ในวันที่ 10​ กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดเวทีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง​ จังหวัดบุรีรัมย์​  เพื่อเป็นการแนะนำตัวของทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ รวมถึงเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ให้แก่ผู้นำชุมชนทุกคนให้รับทราบ  และในการประชุมในครั้งนี้ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบ เกี่ยวกับจุดเด่น/จุดด้อย รวมถึงบริบทต่าง ๆ ของชุมชน และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทุกท่านเป็นอย่างดี

      

           

 

อื่นๆ

เมนู