1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. ร่วมกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ความรู้แก่ชาวชุมชนลำดวน     ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน   ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมตำบล  ลำดวนของเรา

ร่วมกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้ความรู้แก่ชาวชุมชนลำดวน     ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน   ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมตำบล  ลำดวนของเรา

ดิฉัน นาง เรณู ประจันบาล ประเภท ประชาชน ตำบลลำดวน MS02 อำเภอกระสัง. จังหวัด บุรีรัมย์โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แก่ 1 อาจารย์ ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2 อาจารย์ วณิชา แผลงรักษา 3 อาจารย์ ปัทมาวดี วงศ์เกิด 4 ดร..วิษณุ ปัญญาวงศ์

วันที่ 30 กันยายน  ดิฉันและทีมงานพร้อมทั้งกลุ่มแม่บ้าน  ตำบล  ลำดวน   ได้ร่วมกิจกรรมปรับปรุงการทำสูตรน้ำยาซักผ้าไหม  ณ      บ้าน  คุณป้า อมรรัตน์บ้าน   ลำดวน   ตำบลลำดวน   อำเภอ  กระสังจังหวัด  บุรีรัมย์เนื่องจากในการทำน้ำยาซักผ้าไหมในรุ่นก่อนนั้นมีความเหลวเกิดฟองน้อย  ทางทีมงานและกลุ่มชาวบ้านจึงได้ร่วมกันปรับปรุงสูตร    ให้เกิดความเข้มข้นและมีฟองเพิ่มขึ้น

วันที่ 5 ตุลาคม  ดิฉันได้ร่วมกับทีมงานลำดวนไปทำกิจกรรมการถ่ายภาพ   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์   ตำบลลำดวน   และเป็นการประชาสัมพันธ์  ผ้าไหมพร้อมทั้ง    ประเพณีวัฒนธรรม    แซนโฎนตา ของ  ตำบล  ลำดวนด้วย

วันที่ 10 ตุลาคม  ดิฉันและทืมงานได้ร่วมกิจกรรม  อบรมปฏิบัติการร่วมกับชาวลำดวนโดยการนำเศษผ้าไหมมาทำพวงกุญแจ  เพื่อเป็นการนำเศษผ้าไหมที่เหลือจากการตัดเย็บ  มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งวันนี้ได้มาทำเป็น  พวงกุญแจ   ทำเข็มกลัดดอกลำดวน  ซึ่งหลังจากทำสำเร็จแล้วพบว่ามีความสวยงาม  เหมาะแก่การซื้อขายนำกลับไปเป็นของฝากจากการมาเที่ยวชม  ตำบล  ลำดวนเป็นอย่างยิ่ง

[

อื่นๆ

เมนู