1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MSO2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนและการกระจายรายได้สู่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MSO2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนและการกระจายรายได้สู่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ดิฉัน นาง เรณู ประจันบาล ประเภทประชาชน ผู้ถูกจ้างงานของ ตำบล ลำดวนอำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ท่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบชอบหลักสูตร และโครงการ อาจารย์ ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์ วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ ปัทมาวดี วงศ์เกิด และ ดร.วิษณุ ปัญญาวงศ์

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

ในวันที่ 5 ธันวาคม ทางทีมงาน U2T ของตำบลลำดวน ได้ลงพื้นที่ ณบ้านกระเจา หมู่ที่ 7 นำทีมโดยท่านผู้ใหญ่บ้านท่านไกรวุฒิ ยาวิรัมย์พร้อมทั้งลูกบ้าน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้าน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าหมู่บ้านและ โดยร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรืองประดับหน้าหมู่บ้าน

ซึ่งเป็นดอกดาวเรือง

ที่นำมาปลูกในวันนี้ทางคณะทีมงาน U2T ทีได้จัดหามาเพื่อมอบให้กับทางหมู่บ้านมาปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหมู่บ้านให้เกิดความสวยงามแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน ท่องเที่ยวและผ่านไปผ่านมาเมื่อพบเห็นก็จะเกิดความประทับใจในความสวยงามที่ทางบ้านกระเจาหมู่ที่ 7 ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหมู่บ้าน และเดินทางกลับมายังหมู่บ้าน มาเที่ยวลำน้ำชี ชมวิธีวัฒนธรรม ของชาวตำบล ลำดวน ในโอกาสต่อไปอีกค่ะ

ซึ่งในการลงพื้นที่ของพวกเรา  U2T ผู้นำหมู่บ้านตลอดทั้งชาวบ้านทุกๆท่านในวันนี้  ก็เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมมหาราช  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่ 9 เราทุกๆคนจึงพร้อมใจกันพัฒนาหมู่บ้านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ของท่านที่มีต่อพสกนิกรเราชาวไทยทุกคน

 

อื่นๆ

เมนู