ข้าพเจ้านาย ศักดิ์พล การกระสัง ประเภทประชาชน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  หลักสูตร : ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บ้านกระเจา หมู่ 7 ปี 64  ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

5 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน”ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกระเจา หมู่ 7 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์


โดยมีการทำความสะอาดบริเวณศาลากลางหมู่บ้านและบริเวณรอบๆหมู่บ้าน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สร้างสุขลักษณะที่ดีห่างไกลจากโรคภัย และปลูกต้นดาวเรืองและต้นทองอุไร ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาชนทั่วไป และจิตอาสา ร่วมกันกระทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ถนนบริเวณภายในหมู่บ้าน ตัดหญ้า บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ตำบลลำดวน ซึ่งบูรณาการร่วมกับโครงการของทีม U2T ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรม วันที่ 11 ธันวาคม 2564 คืนข้อมูลให้กับประชาชน

ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยเคร่งครัด

“คลิปประจำเดือนธันวาคม”

อื่นๆ

เมนู