กระผมนายสุพศิน ช่วงไธสง  หลักสูตร : MS02 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล ประเภท : บัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กระผมได้ปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2564 ดังนี้

            ทางตำบลลำดวน อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงประกวดแข่งขันโครงการ Hackathon โดยมีชื่อทีมว่า “ ผการันดูน “ พวกเราทีมU2T ผการันดูล จึงได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลการ SWOT analysis ของทีมงานU2T ผการันดูล อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนทั้ง 18 ชุมชนพบว่า จุดแข็ง เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมขแมร์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ ลำชี ลำห้วยจะเมิง  มีการทอผ้าไหม มีดนตรีกันตรึม ประดิษฐ์กันชู จุดอ่อน ผ้าไหมยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า ไม่หลากหลายและยังไม่มีคนรู้จัก โอกาส มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปหนุนเสริม และอุปสรรคที่พบ ได้แก่ สินค้าทางการเกษตรราคาตกต่ำ ขาดตลาดรองรับ ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน จากข้อมูลดังกล่าวที่พวกเราทีมU2T ผการันดูลได้จัดกิจกรรม SWOT analysis เห็นได้ว่าสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมได้

กระผมและทีมงานผการันดูล จีงได้ลงพื้นที่เข้าไปพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พร้อมจะนำเสนอผลงานที่พวกเราทีมผการันดูลได้ร่วมกันคิดวางแผนเพื่อจะพัฒนาตำบลลำดวน ให้สู่สาธารณชนทั้งประเทศได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ ทั้งนี้กระผมได้รับหน้าที่ถ่ายทำคลิปวีดีอคลิปและตัดต่อเพื่อเผยแพร่เพื่อสื่อให้เห็นสิ่งที่พวกเราทีมผการันดูลได้ทำจริง ได้เห็นถึงวัฒนธรรมวิถีแขมร์ โดยเริ่มตั้งแต่การคิดScript วางแผนภาพในแต่ละช็อตไปจนถึงการถ่ายทำจริง โดยใช้องค์ความรู้ ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการนำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ และทุนทางสังคม มาสร้างสรรค์กิจกรรม และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ให้กับ กลุ่มคนนำเที่ยว อาหารพื้นถิ่น ที่พักโฮมสเตย์ ผ้าไหมทอมือ สินค้าของฝาก ดนตรีกันตรึม กลุ่มคนพายเรือ และกลุ่มคนประดิษฐ์กันชู โดยกิจกรรมทั้งหมดที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือโบราณ กิจกรรมงมหอยคอยอ้าย กิจกรรมเดินป่าล่าเห็ด กิจกรรมขี่ทุยลุยชี กิจกรรมวิถีขแมร์แฟชั่น กิจกรรมกันชู รูโชง กิจกรรมเห็นหนอนหนูไหม กิจกรรมทำสบู่รังไหม

  

ตลอดการเตรียมข้อมูลและการซ้อมประกวดโครงการ Hackathon พวกเราทีม U2T ผการันดูลได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนได้ดีที่สุด ทั้งนี้พวกเราได้มองเห็นถึงอนาคตอย่างแน่ชัดในสิ่งที่พวกเรากำลังจะทำ เพื่อพัฒนาตำบลลำดวนให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีวัฒธรรมขแมร์ฉบับลำดวนอย่างแน่นอน

อื่นๆ

เมนู