ข้าพเจ้านางสาว สุกัญญา นุชาญรัมย์ ประเภทประชาชน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการจิตอาสาทำความสะอาดวัดบ้านลำดวน ปี 2564 ได้ลงพื้นที่กับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ใน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ                                                                                                                                        1. เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนที่เข้ามาทำกิจธุระในสถานที่วัดบ้านลำดวนตระหนักและมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันรักษาความสะอาด  2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัดบ้านลำดวน เช่น ลานวัด ห้องน้ำ เป็นต้น
3. เพื่อให้บริเวณวัดบ้านลำดวน สะอาด สวยงาม
4. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน

วันที่ 28 ปี 2564 กิจกรรมทำความสะอาดวัดบ้านลำดวน ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดวัดบ้านลำดวนเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งใน ต.ลำดวน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอาณาบริเวณกว้างขวางและเป็นวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่ใน ต.ลำดวน ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนาตลอดทั้งเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อไหว้ สักการะและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และด้วยเหตุที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาประกอบกิจธุระที่วัดบ้านลำดวนไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุได้นำอาหาร น้ำ และขนมขบเคี้ยวเข้ามารับประทานแล้วทิ้งลงในอาณาบริเวณวัด ทำให้วัดเกิดความสกปรกมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้พระภิกษุสามเณรในวัด ต้องแบกรับภาระและทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวทางคณะผู้จัดทำ จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีโครงการจิตอาสาทำความสะอาดวัดบ้านลำดวนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกคนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น

                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

เป้าหมาย
1. เพื่อต้องการให้บริเวณวัดบ้านลำดวนสะอาดและสวยงามด้วยการดูแลของนักศึกษาและประชาชนผู้เข้ามาทำกิจธุระ
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด

                       

                       

โครงการจิตอาสาทำความสะอาดวัดบ้านลำดวนเป็นโครงการบำเพ็ญประโยชน์อย่างหนึ่งให้กับศาสนสถาน ซึ่งผลของการดำเนินโครงการนี้ นอกจากจะทำให้วัดดูสะอาดและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สาธารณชนแล้ว ยังส่งผลดีให้ทั้งกับตนเองและสังคม ดังต่อไปนี้
ผลต่อตนเอง
1. มีความสุขและมีความภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าที่ได้ทำความดีหรือบำเพ็ญประโยชน์ให้กับศาสนสถานและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสาธารณชน
2.  เป็นการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์
3. ได้พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมจากการปฏิบัติจริง เช่น การแสดงความมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละและร่วมรักษาสมบัติของส่วนรวม
4. ฝึกการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. ได้พัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ เช่น การสร้างสัมพันธภาพและการติดต่อสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น ความมีวินัย ความอดทน ตรงต่อเวลา การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการมีความรับผิดชอบ
6. ได้บุญ

                       

                       

                      

                     
  ผลต่อสังคม
1. เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความสงบสุขและความสามัคคีให้กับสังคม
2. เป็นการสร้างความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับสาธารณชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสมบัติของส่วนรวม  

     

                                                                                                                                                  

อื่นๆ

เมนู