เขียนโดย … นายสุพศิน  ช่วงไธสง…
                    10​ ก.พ.63​ ?? เปิดเวทีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลลำดวน​ อ.กระสัง​ จ.บุรีรัมย์​ ได้รับความร่วมมือจาก​ นายกอบต.​ กำนัน​ ผู้นำชุมชน​ ผู้ช่วย​ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ​ ทุกส่วนในตำบลลำดวน
??❤️ร่วม​คิด​ ร่วมทำ​ ร่วมวางแผน​ ร่วมพัฒนา​
??​ให้เกิดขึ้นและยั่งยืน​ จากปัญหาและความต้องการจากตำบลลำดวน​ อ.กระสัง
??​พัฒนาผลิตภัณฑ์​จากภูมิปัญญา
??​พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
??ลำน้ำชี​ ป่าชุมชน​ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
??​กระจายรายได้สู่ชุมชน
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง ,อาจารย์วณิชา แผลงรักษา,อาจารย์ปัทมาวดี  วงศ์เกิดและ ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์
ผู้ปฎิบัติงานในทีม จำนวน 20 คน
บัณฑิต
1 นางสาวอังคณา ขวัญศิวิไลย์
2 นางสาวปานตะวัน พ่อค้า
3 น.ส.หริญรัญชนา พินัยรัมย์
4 น.ส.วันดี โคมารัมย์
5 นางสาวสุวิมล ระดมบุญ
6 นางสาวสุพัชชา สอนรัมย์
7 นายพฤฒิธร มีชั้นช่วง
8 นายสุพศิน ช่วงไธสง
กพร.
1 น.ส. กชกร นุสันรัมย์
2 นางสาวภานิตา ผลเจริญ
นักศึกษา
1 นายรณกร ทองนำ
2 นายวันเฉลิม ปิ่นแก้ว
3 นายคมสันต์ อะมินรัมย
4 นางสาวเสาวณีย์ ทองพูน
5 นายวรวิทย์ เขื่อนทอง
ประชาชน
1 น.ส.กัญญารัตน์ ศรีสวาท (แป้ง)
2 นายสุขสันต์ นิรัยรัมย์ (ตั้ม)
3 นายพิเชษฐ์ สุดจิตต์ (พี่ฮะ)
4 นางสาวดลพร ท่าประโคน (กี้)
5 นายสนธยา ลับแล (พี่สนธยา)
 

ข้าพเจ้านายสุพศิน ช่วงไธสง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน
หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่  หมู่ที่ 16 บ้านลำดวนใต้  ต.ลำดวน อ.กระสัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชนและแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน  เวลา 08.00-16.00 น. ณ หมู่ที่ 16  ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนหมู่บ้านลำดวนใต้ ในการตอบแบบสอบถามข้อมูลเป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเก็บแบบสอบถามชุดข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน  ได้แก่  บ้านลำดวนใต้ หมู่ที่ 16 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคลเกี่ยวกับรายได้ของครัวเรือน ภาวะด้านเศรษฐกิจและภาวะในด้านต่างๆในชุมชน จากการสอบถามพบว่าบุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนจะทำการเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เพื่ออุปโภค/บริโภค และจำหน่าย ส่วนใหญ่จะพบปัญหาความยากจน รายได้ไม่เพียงพอ รายจ่ายมากกว่ารายได้ ขาดเงินในการลงทุนทำเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และการว่างงานหลังจากการทำการเกษตร และมีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของชาวบ้าน ให้มีอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านเพื่อเพิ่มรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น  และจากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 พบว่า ไม่มีประชากรอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและมีการป้องกัน เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่างได้เป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีโอวันเปิดเวทีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลลำดวน​ อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์​ และได้ตัดต่อวีดีโอการทำงานของตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

บทสรุป
จากการสำรวจ บ้านลำดวนใต้  หมู่ที่ 1ุ6  ต.ลำดวน  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์  มีการเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อที่จะนำไปพัฒนาด้านรายได้ที่มั่นคง ทางด้านการเกษตร และการพัฒนาด้านอาชีพและความเป็นอยู่ที่มั่นคง การลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงวิธีชาวบ้าน การเป็นอยู่ในชุมชน และการสร้างรายได้ของประชาชนในหมู่บ้าน ผลกระทบและปัญหา  ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

อื่นๆ

เมนู