ข้าพเจ้า นางสาว วันดี โคมารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน สิงหาคม

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่า ปัจจุบันในชุมชนขาวตำบลลำดวนมีการผลิตหรือทอผ้าไหมจำนวนมาก  การย้อมเส้นไหมเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการทอผ้าไหม  การย้อมเส้นไหม  เป็นงานที่ชาวบ้านต้องใช้แรงกายมากพอสมควร  เช่น  การยกขณะย้อมต้องกลับเส้นไหมไปมา  เพื่อให้เส้นไหมได้ความร้อนทั่วถึงสม่ำเสมอ  เป็นการป้องกันการย้อมสีติดไม่สม่ำเสมอเส้นไหมมีสีด่าง  ถือเป็นงานหนักสำหรับกลุ่มทอผ้าไหมเลยก็ว่าได้  เพราะสาเหตุนี้  สีบรรจุซองที่ขายทั่วไป  จึงเป็นที่นิยมของชาวบ้านกลุ่มทอผ้าไหมในตำบลลำดวนนำมาย้อมเส้นไหมแทนสีธรรมชาติ  ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ  สีอาจเสื่อมคุณภาพ  สีหมดอายุ  ไม่มีเขียนบอกไว้หน้าซอง  ไม่บอกสัดส่วนหรือกรรมวิธีผสมสีโดยละเอียดประกอบกับชาวบ้านกลุ่มทอผ้าไหมไม่มีความรู้การผสมสีเพียงพอ  การย้อมสีเส้นไหมและทอเป็นผืนผ้าไหม  แต่ละชิ้นต้องใช้เวลาหลายวันถ้าประสบปัญหา สีตกสีซีดจะทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้อยลงทันที  ถ้ามีการควบคุมตั้งแต่การย้อมสีมีการเลือกใช้สีที่มีมาตรฐานมีกรรมวิธีทำกระบวนการหลังย้อม  ปัญหาสีตกก็จะไม่เกิดขึ้น  เพราะฉะนั้นขั้นตอน การย้อมสีเส้นไหมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องกระทำอย่างมีคุณภาพ

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานจะเห็นว่า การย้อมเส้นไหมตามวิถีที่ชาวกลุ่มทอผ้าไหมทั่วไปได้ปฏิบัติอยู่ ส่วนใหญ่จะไม่มีการทดสอบคุณภาพสีของเส้นไหม และไม่มีการกำหนดอุณหภูมิของน้ำต้มสี ไม่มีการแต่งผ้าไหมให้นุ่ม สีธรรมชาติ  ยังเป็นปัญหากับผู้ผลิตผ้าไหมสีธรรมชาติ  ทางทีมงานของเรามีการเพิ่มความรู้ ทักษะ เทคนิคแก่กลุ่มทอผ้าไหมตำบลลำดวนเกี่ยวกับการย้อมสีเส้นไหมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ที่จะส่งผลต่อการทอผ้าไหมสีธรรมชาติที่ได้คุณภาพ  เพราะการทอผ้าไหมลวดลายต่าง ๆ ให้สวยงามนั้น กลุ่มทอผ้าไหมตำบลลำดวนจะมีความชำนาญมีทักษะการทอผ้าไหมอยู่แล้ว  แต่ความรู้เรื่องการย้อมสีไหมนั้น  ยังต้องพัฒนาให้ได้รับความรู้และเทคนิคการย้อมใหม่ๆ  อยู่เสมอ  

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลลำดวน และทีมงานปฏิบัติงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมตำบลลำดวน เข้าฝึกอบรมการย้อมเส้นไหมทางทีมงานของพวกเราได้จัดกิจกรรมขึ้น มีประเด็นของการส่งเสริมให้ความรู้  เรื่องการย้อมผ้าไหม และจะมีการเลือกวิธีนำพืชมาย้อมสีที่ได้จากส่วนต่างๆ ของพืชหรือการปลูกพืชทดแทนด้วยการฝึกอบรมการย้อมเส้นไหม  จึงจะมีความสมบูรณ์ เพื่อกลุ่มทอผ้าไหมตำบลลำดวนเข้ารับการฝึกอบรม ได้นำความรู้เป็น    แนวทางการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตที่มีความเชื่อมโยง เกื้อกูล  และสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู