สวัสดีครับ  ผมนายวรวิทย์   เขื่อนทอง ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : กิจกรรมการย้อมสีผ้าไหมจากโปรตีนไหม ณ ศูนย์ศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมเเละทีมงานผู้ปฏิบัติงาน u2t ตำบลลำดวน รวมทั้งคณาอาจารย์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวลำดวน  การย้อมสีไหมและการสกัดโปรตีนไหมจากไหม   การจัดกิจกรรมการอบรมแก่ชาวบ้านในครั้งนี้  มีกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าไหมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันเป็นจำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มแกะลาย หมู่ที่ 1 กลุ่มทอผ้าบ้านบุหมู่ที่11 กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวน หมู่ที่ 16 กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน หมู่ที่ 18 กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจาหมู่ที่ 7 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 และกลุ่มทอผ้าบ้านยางหมู่ที่ 4  มีตัวแทนกลุ่มทอผ้าที่มาอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด  30 คน ณ ศูนย์ศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรอาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ จากจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้านผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ชาวบ้านจากกลุ่มทุกกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ให้ความสนใจ   เเละเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู