บริบทของการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายศาศวัต ลดขุนทด ประเภท ประชาชน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ในเดือนมีนาคม 2564

ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ เป็นชุมชนที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่อยู่ภายใต้การดูแลของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในชุมชนมีถังขยะตั้งเป็นจุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง และยังมีรถเก็บขยะมูลฝอยเข้ามาเก็บขยะภายในชุมชนทุกวัน

จากการสังเกตและสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน และคนภายในชุมชน พบว่าประชาชนในชุมชนหน้าสถานีรถไฟมีการทิ้งขยะแบบรวมไม่มีการแยกประเภทหรือชนิดของขยะ เนื่องจากในชุมชนมีถังขยะประเภทเดียวจึงทำให้ประชาชนในชุมชนทิ้งขยะทุกประเภทรวมกันในถังเดียว โดยจาการสังเกตปริมาณของถังขยะพบว่าปริมาณของถังขยะเพียงพอต่อจำนวนครัวเรือนในชุมชม ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับขยะในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกิดจากสุนัขคุ้ยขยะทำให้บริเวณดังกล่าวสกปรกและมีกลิ่นเหม็นออกมา และทำให้บริเวณดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมดูไม่สวยงาม

อื่นๆ

เมนู