กระผม นายศาศวัต ลดขุนทด ประเภท ประชาชน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ในเดือนพฤษภาคม 2564

ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ เป็นชุมชนที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่อยู่ภายใต้การดูแลของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในชุมชนมีถังขยะตั้งเป็นจุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง และยังมีรถเก็บขยะมูลฝอยเข้ามาเก็บขยะภายในชุมชนทุกวัน

ในปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีการระบาดของโลก Covid 19 ระลอก 3 ขึ้นและมีความรุนแรงมากที่สุดทำให้ประชาขนส่วนใหญ่จะอยู่กันในบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ของโรค Covid 19 มากขึ้น  จึงทำให้ขยะภายในครัวเรือนเพิ่มจำนวนมากขึ้นเนื่องจากประชาชนหลายบ้านต้องหยุดงานและอยู่บ้านเพื้่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid 19  ส่งผลให้ขยะในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกครั้ง แต่ยังไม่มีปัญหาสำหรับจำนวนของถังขยะ ยังพบว่าปริมาณของถังขยะยังคงเพียงพอต่อการทิ้งขยะภายในชุมชน และเทศบาลยังคงมาเก็บขยะตามปกติเหมือนทุกครั้ง

นอกจากนี้ทางกระผมและทีมงานและทางอาจารย์ได้ยังลงไปยังชุมชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมขนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะภายในชุมชนของคนในหมู่บ้านและเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดการขยะในชุมชน

 

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

 

ไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู