ข้าพเจ้าศาศวัต ลดขุนทด ประเภทประชาชน
ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหลักสูตร MS03 (การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์)

จากการเก็บข้อมูลในเดือนที่ผ่านๆมาทำให้เห็นได้ว่าในพื้นที่ตำบลในเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก และเนื่องจากการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ตามมาก้คือแหล่งสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือร้านขายของ เหล่านี้เป็นบ่อเกิดจากขยะทั้งสิ้น ถึงจะเป็นชุมชนที่ครบครันด้วยระบบต่างๆ แต่ก้มีปัญหาเกิดขึ้น เช่น ปัญหาขยะ หากการบริการเก็บขนไม่สม่ำเสมอ ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

ในเดือนนี้ ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานจึงได้นำข้อมูลปัญหาของชุมชนมาประชุมเพื่อระดมความคิด วิเคราะห์ถึงวิธีการจัดการแก้ปัญหารวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าและสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชุมชน

ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมและเตรียมข้อมูลนำเสนอของโครงการนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู