บทความชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

          ข้าพเจ้านายศาศวัต ลดขุนทด ประเภท ประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ณ ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่เพื่อ ทำการเก็บและรวบรวมข้อมูล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ในชุมชน

พื้นที่ของชุมชนหน้าสถานีรถไฟ มีประมาณ 280 ไร่ มีบ้านเรือนประมาณ 468 หลังคาเรือนมีประชากรอาศัยอยู่ 1200 – 1500 คน ประชากรในชุมชนมีความหลากหลายทางอาชีพ เช่น ค้าขาย รับราชการ รับจ้างทั่วไป ซึ่งบ้านเรือนที่อาศัยติดถนนจะเป็นอาคารพาณิชย์ สำหรับทำการค้าขาย ซึ่งเป็นส่วนน้อย บ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัย และบ้านจัดสรร สำหรับอาณาเขตของชุมชนมีดังนี้ ทิศเหนือติดกับบ้านชุมทอง อำเภอชุมเห็ด ทิศใต้ ติดกับสถานีรถไฟ ทิศตะวันออกติดบ้านรังกา ตำบลชุมเห็ด และทิศตะวันตกติดกับตำบลชุมเห็ด ในชุมชนมีสถานที่สำคัญคือ ศาลเจ้าพ่อขุนกวางราชศักดิ์ เจ้าแม่สดใส ศรีจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนให้ความศรัทธา มีวัดธรรมธีราราม หรือชื่อเดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดป่าหลังโรงเลื่อย มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพื่อที่องค์กรในชุมชนจะได้ดำเงินงาน และกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน

ปัญหาของชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของขยะ เนื่องจากชุมชมไม่ได้มีการคัดแยกประเภทของขยะสักเท่าใดทำให้ในบางวันอาจทำให้ขยะล้นเกิน เรื่องของข้อมูลข่าวสารของโรคระบาด COVID-19  ทางชุมชมมีการรับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา และปฎิบัติได้อย่างดี มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านเรือนของตัวเอง ทำให้ปัญหาในเรื่องของโรคระบาด COVID-19  ในชุมชนไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค COVID-19

อื่นๆ

เมนู