MS03 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิดในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศษฐกิจและการดำรงค์ชีวิตอย่างมาก  ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ภายใต้โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบล จึงมีมาตราการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และแจกหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในช่วงที่ต้องป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมสร้างอาชีพแก่ชุมชนโดยการฝึกชุมชนทำสบู่เหลวล้างมือและสบู่เหลวอาบน้ำ

เพื่อใช้เองและสามารถทำจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้อีกทาง  พร้อมทั้งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอีกด้วย

ด้วยมาตรการที่เข้มแข็งของระบบการสื่อสารสาธารณสุข ทำให้ อสม ในพื้นที่เข้าถึงประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องป้องกันโควิดอย่างมาก  ดังนั้นเมื่อทางโครงการนำความรู้เข้ามาเพิ่มเติมโดยการสร้างอาชึพได้ที่บ้าน จึงได้รับการตอบรับและพร้อมที่จะนำความรู้นี้ไปต่อยอดเพื่อทำใช้เองและสร้างรายได้ต่อไป  ซึ่งชุมชนมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีดังจะเห็นได้จากมีเครื่องวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียน การเตรียมเจลหรือแอลกอร์ฮอร์ไว้เพื่อล้างมือ เป็นต้น

การนำความรู้ การสร้างอาชีพนี้ไม่เพียงแต่ให้ชุมชนได้มีอาชีพเท่านั้น คณะผู้ปฎิบัติงานยังได้ฝึกอาชีพไปพร้อมๆกันซึ่งได้รับประโยชน์ทุกด้าน

 

Tags: , , , ,

อื่นๆ

เมนู