ผลิตกระเป๋าจากซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม

กล่องอเนกประสงค์จากกระป๋องน้ำอัดลม

ขยะล้นเมือง เป็นปัญหาที่ทั่วโลกพยายามแก้ไข ในประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์เช่นกัน เพราะหากไม่มีการแก้ปัญหา  สถานการณ์ในวันนี้ขยะล้นเมืองแน่นอน ดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือการนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเพื่อใช้งานได้ และสามารถนำไปสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นนั่นเอง  ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ใกล้ตัวและเริ่มต้นจากครัวเรือนก่อน เป็นการฝึกวินัยในการคัดแยกขยะได้อีกด้วย

นำกระป๋องที่ทิ้งแล้วมาทำความสะอาดและทำการประดิษฐ์ตามแบบที่ร่างไว้

 

การคัดแยกขยะจะทำให้เรารู้ว่าขยะประเภทใหนใช้ทำประโยชน์ได้  นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  ได้ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปขยะสู่ชุมชนในพื้นที่ชุมชนในเมือง เริ่มจากการคัดแยกประเภทขยะ  ให้ความรู้จากขยะเหลือใช้ ของสดจะนำมาทำเป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

ขยะที่แปรรูปได้ เช่น ขวด กระป๋อง ถุงพลาสติก ลวด เหล็กต่างๆ  สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาแปรรูปและใช้งานได้จริง ซึ่งมีความมั่นคง แข็งแรง   โครงการได้ลงพื้นที่และให้ความรู้แก่ชุมชน  นำความรู้เพื่อฝึกอาชีพจากขยะที่คัดแยกและใช้ประโยชน์ได้มาแปรรูป เช่น การทำกระเป๋าสะพายจากซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม  โมเดลรถจักรยานยนตจากกระป๋องเครื่องดื่ม  เชิงเทียนจากกระป๋องนม พวงกุญแจจากกระป๋อง เป็นต้น ซึ่ง งานประดิษฐ์เหล่านี้สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้   ซึ่งผู้ปฎิบัติงานได้ลงมือทำเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนต่อไป   และยังให้ความรู้ในเรื่องช่องทางการจำหน่ายทั้ง online และ offline  โดยมีการสร้างเพจและเฟดบุคเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายต่อไป

 

ผู้ปฎิบัติงานกลุ่ม 1 MS03

MS03

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู