โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

บริบทการจัดการขยะของชุมชนหนองปรือ

 

ข้าพเจ้านายเชาวเลิศ หมายบุญ ประชาชนทั่วไป ผู้รับผิดชอบชุมชนหนองปรือ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

แนวทางการทำงานในเดือนมีนาคมเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อลงแบบสอบถามและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและการแยกขยะดังนี้

1. แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม 01)

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (แบบฟอร์ม 02)

3.แนะนำและทำความเข้าใจถึงประเภทของขยะ

การลงพื้นที่ในเดือนมีนาคมนี้ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหนองปรือได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี โดยการให้ข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงทำให้เข้าใจปัญหาสภาวะต่างๆ ภายในชุมชนได้หลากหลายมุมมอง ทั้งนี้ ทางทีมงานได้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ ของชุมชนหนองปรือ ว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ส่วนใหญ่แล้วคนชุมชนหนองปรือ ปัจจุบันจะมีการรวบรวมขยะทุกชนิด ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย รวมไว้ในถุงเดียวกัน แล้วนำมาทิ้งที่ถังขยะ ซึ่งถังขยะที่ทางเทศบาลจัดไว้นั้นก็ไม่ได้แยกสีถังหรือแยกประเภทของขยะได้ชัดเจน จึงทำให้เลี่ยงไม่ได้ว่าขยะทุกชนิดก็จะรวมกัน และจุดทิ้งขยะในเขตชุมชนหนองปรือนั้น มีจำนวนน้อยจึงทำให้คนในชุมชนต้องนำถังขยะภายในบ้านของตนเองออกมาวางไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเมื่อครบกำหนดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง รถเก็บขยะของเทศบาลจึงจะมาเก็บไปทำลายต่อไป

 

                                 

                                 

หลังจากทราบถึงปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชนแล้ว ทางทีมงานได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางการคัดแยกขยะ ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและนำไปทำลายต่อไป

               

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู